អ្នកជក់បារីមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគអេឌីអាយ -១១

ស្នើសុំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន


អ្នកអាចស្នើសុំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយការបំពេញបែបបទនេះ។ ឬអ្នកអាចចូលបាន នៅ​ទីនេះ.

ខ្ញុំក៏យល់ព្រមឱ្យមានអ្នកជំនាញ Tabex ប្រមូលអ៊ីម៉ែលរបស់ខ្ញុំដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្ញើព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានស្នើសុំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងដែលជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកន្លែងណានិងមូលហេតុដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក។