អ្នកជក់បារីមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគអេឌីអាយ -១១

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ


ហាងរបស់យើងកំពុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចខាងក្រោមដើម្បីអាចបញ្ជូនការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។