អ្នកជក់បារីមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគអេឌីអាយ -១១

គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន

វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការដឹងថាតើផលិតផលដែលអ្នកបញ្ជាទិញត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យនាំចូលក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

អ្នកអាចរើសយកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមដានឬមិនបានដឹកជញ្ជូន។ ការដឹកជញ្ចូនដោយមិនបង់ថ្លៃគឺមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញដែលមិនធំជាងពីរកញ្ចប់។

យើងមិនផ្តល់ការសងប្រាក់វិញសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលមិនបានដឹកជញ្ជូនទេ។